تاریخچه میراث خاویار

انتقال اين تجربه به ايران و استفاده از شرايط اقليمی خاص ايران برای باز سازی ذخاير و زنده کردن مجدد برند خاويار ايران با برافراشتن پرچم ايران برسر سفرهای مهم جهان دينی بود که ظهوری خودش را بر آن متعهد ميدانست. از سال ١٣٨۴ همراه با چند تن از بزرگان پخش خاويار در اروپا و آمريکا اولين قدم را برداشت و
مزرعه مرواريد قرق تالش را در سال ١٣٩٢ به خاويار رساندند.